แหล่งเรียนรู้ ทางธรรมะ และธรรมชาติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ 

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชสมุนไพรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 28 -29 กุมภาพันธ์ 2563        ณ วัดถ้ำแสงเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ

Visitors: 15,157,797